FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fizik

 

Duyurular


 

 

 

Dersler


PHYS 105  Fizik I

Ders ve dersin uygulamaları kapsamında hareket ve Newton yasaları, iş ve kinetik enerji kavramları, potansiyel enerji ve enerji korunumu yasası, momentum ve çarpışmalar, dönmenin dinamiği, denge ve esneklik, kütle çekimi ve periyodik hareket konuları işlenecektir.


MATH 109  Analiz I

Fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev ve uygulamaları,kritik değerler, ara değer ve ortalama değer teoremi, Ana değer teoremi ve uygulamaları, ters fonksiyonlar ve onların türevleri, bağlı alan problemleri


ENG 101  İngilizcede Akademik Beceriler I

ENG 101 birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Bu derste, öğrencilerin güncel metinler okuyarak ve dinleyerek, metnin bölümlerini anlama, hızlı ve etkin okuma, farklı metinlerdeki fikirler arası bağlantı kurma becerilerini kullanmaları ve metinleri bir öğrenme çıktısı oluşturacak şekilde etkili bir kaynak olarak kullanmayı öğrenmeleri hedeflenmiştir. Konuşma ve yazma becerilerinde ise kaynak kullanma, bir ifadeyi başka sözcükler kullanarak anlatabilme, alıntı yapabilme, özet yapabilme ve sentez yapabilme yer almaktadır. Bu dersi alan öğrenciler bir konudaki fikirlerini destekleyerek, anlam bütünlüğü olan, öz, bilgi verici ya da ikna edici metinler yazmayı öğreneceklerdir.


IUE 100  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

İdari Birimlerin SunumlarıAkademik Birimlerin SunumlarıÖğrenci Kulüplerinin sunumları


TURK 100  Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


SFL 1013  İkinci Yabancı Diller I


POOL 002  GED - Doğa ve Yaşam Bilimleri


PHYS 106  Fizik II


CHEM 100  Genel Kimya

Bu ders, maddenin özellikleri, bilimsel ölçüm (hassasiyet ve doğruluk), atom, molekül, iyonlar ve özellikleri, stokiometri ve kimyasal hesaplamalar, sulu çözeltilerdeki kimyasal reaksiyonlar, termokimya, atomik yapı, elektron konfigürasyonu, atomik özellikler ve periyodik tablo konularını içerir.


MATH 110  Analiz II

Alanların limitlerin toplamları olarak ifade edilmeleri, Riemann toplamları, belirli ve belirsiz integraller, biçimsiz integraller, integral alma teknikleri, katı cisimlerin hacimleri, eğri uzunlukları ve yüzey alanları.


ENG 102  İngilizcede Akademik Beceriler II

ENG102 dersi birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerimizin akademik dinleme becerileri bir ders ya da bir tartışmada geçen önemli / ilgili bilgiyi dinleyerek, okuma becerileri ise güncel akademik metinler okuyarak ve sonra bu bilgileri kullanıp bir öğrenme çıktısı oluşturmaları sonucunda gelişecektir. Konuşma becerisi akademik sunumlara ağırlık vermektedir. Öğrencilerimiz, düşünce ve fikirlerini anlamlı bir bütünlük içinde, karşısındakini ikna edecek şekilde ifade etmeye hazırlanacaktır. Yazma becerisi daha çok konuşma aktüvütelerini pekiştirmeye yöneliktir.


SFL 1024  İkinci Yabancı Diller II


HIST 100  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


PHYS 201  Dalgalar, Akışkanlar ve Termodinamik


MATH 207  Diferansiyel Denklemlere Giriş I

Bu derste adi diferansiyel denklemlerin başlıca kavramları işlenecektir. Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemlerin çeşitleri ve çözüm yöntemleri öğretilecektir. Ayrıca yüksek mertebeden adi diferansiyeI denklemler ve onların çözüm yöntemleri analiz edilecektir.


EEE 205  Elektrik Devre Temelleri

Dersin içeriğinde dirençli devrelerin DC analizi, işlemsel yükselteçler, birinci derece (RC, RL) devrelerin zaman düzleminde analizi, fazör kullanarak karmaşık devrelerin analizi, devre transfer fonksiyonu çıkarma ve çizme, ikinci derece (RLC) devrelerinin frekans düzleminde analizi bulunmaktadır.


SFL 201  İkinci Yabancı Diller III


SE 113  Programlamaya Giriş

Bu ders, öğrencilere, Java programlama dilini kullanarak programlamanın temel kavramlarını öğretir.


POOL 005  GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim


PHYS 202  Optik ve Modern Fizik


POOL 003  GED - Sosyal Bilimler A: İktisadi Bilimler


EEE 206  Elektroniğe Giriş

Mikroelektronik elemanların modellenmesi, temel devre analizi ve tasarımı. Yarıiletken eklemlerin fiziksel elektroniği, Basit diyot devreleri, doğrultmaçlar ve gerilim düzenleyiciler. MOS transitörlerin özeğrileri. Model geliştirme ve çeşitli modellerin kullanımı ve kısıtları. MOS yükselteçler, kazanç. AA ve DA analizleri. Sayısal devreler ve mantık kapıları.NMOS ve CMOS mantık kapıları. Değişik mantık devreleri. Analog/Sayısal ve Sayısal/Analog dönüştürücüler


MATH 203  Olasılık Teorisine Giriş I

Bu derste Olasılık Teorisinin temel kavram ve uygulamaları incelenecektir.


SFL 202  İkinci Yabancı Diller IV


PHYS 301  Fizikte Sayısal Yöntemler


PHYS 307  Kuantum Mekaniği I


POOL 004  GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum


PHYS 302  Elektromanyetik Teori I


PHYS 306  Fizikte Matematiksel Yöntemler


PHYS 497  Fizik Projesi: Geliştirme


POOL 007  GED - İnovasyon ve Girişimcilik


PHYS 498  Fizik Projesi: Uygulama ve Raporlama


POOL 006  GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler


Seçmeli Dersler


PHYS 305  İstatistiksel Fizik

Termodinamik yasalar revize edildikten sonra önce klasik sistemlerin istatistik teorisi daha sonra da kuantum sistemlerin istatiksel teorileri gerçekçi sistemler için gerekli eklentilerle beraber tartışılarak incelenecektir.


PHYS 308  Kuantum Mekaniği II


PHYS 309  Analitik Mekanik


PHYS 310  Doğrusal Olmayan Dinamik ve Kaos Teorisi


PHYS 312  Fizikte Deneysel Yöntemler


PHYS 314  Özel Görelilik Teorisi


PHYS 401  Parçacık Fiziğine Giriş I


PHYS 402  Parçacık Fiziğine Giriş II


PHYS 403  Nükleer Fizik I


PHYS 404  Nükleer Fizik II


PHYS 405  Hızlandırıcı Fiziği


PHYS 406  Detektör Fiziği


PHYS 407  Yoğun Madde Fiziği I


PHYS 408  Yoğun Madde Fiziği II


PHYS 409  Elektromanyetik Teori II


PHYS 410  Kuantum Optiğine Giriş


PHYS 411  Nanobilim ve Nanoteknoloji


PHYS 412  Süperiletken Fiziği


PHYS 413  Açık Kuantum Sistemlerine Giriş


PHYS 414  Fotonik ve Lazer Fiziği


PHYS 415  Kuantum Hesaplama ve Enformasyon Teorisi