Dersler


PHYS 105  Fizik I

Ders ve dersin uygulamaları kapsamında hareket ve Newton yasaları, iş ve kinetik enerji kavramları, potansiyel enerji ve enerji korunumu yasası, momentum ve çarpışmalar, dönmenin dinamiği, denge ve esneklik, kütle çekimi ve periyodik hareket konuları işlenecektir.


MATH 109  Analiz I

Fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev ve uygulamaları,kritik değerler, ara değer ve ortalama değer teoremi, Ana değer teoremi ve uygulamaları, ters fonksiyonlar ve onların türevleri, bağlı alan problemleri


ENG 101  İngilizcede Akademik Beceriler I

ENG 101 birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Bu derste, öğrencilerin güncel metinler okuyarak ve dinleyerek, metnin bölümlerini anlama, hızlı ve etkin okuma, farklı metinlerdeki fikirler arası bağlantı kurma becerilerini kullanmaları ve metinleri bir öğrenme çıktısı oluşturacak şekilde etkili bir kaynak olarak kullanmayı öğrenmeleri hedeflenmiştir. Konuşma ve yazma becerilerinde ise kaynak kullanma, bir ifadeyi başka sözcükler kullanarak anlatabilme, alıntı yapabilme, özet yapabilme ve sentez yapabilme yer almaktadır. Bu dersi alan öğrenciler bir konudaki fikirlerini destekleyerek, anlam bütünlüğü olan, öz, bilgi verici ya da ikna edici metinler yazmayı öğreneceklerdir.


IUE 100  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

İdari Birimlerin SunumlarıAkademik Birimlerin SunumlarıÖğrenci Kulüplerinin sunumları


TURK 100  Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


SFL 1013  İkinci Yabancı Diller I


POOL 002  GED - Doğa ve Yaşam Bilimleri


PHYS 106  Fizik II

Ders ve dersin uygulamaları kapsamında elektrik yükü ve alanı, Gauss yasası, elektrik potansiyeli, sığa ve dielektrikler, akım, direnç ve elektromotif kuvvet, doğru akım devreleri, manyetik alan ve kuvvetler, manyetik alan kaynakları, indüksiyon, alternatif akım ve elektromanyetik dalgalar kavramları anlatılacaktır.


CHEM 100  Genel Kimya

Bu ders, maddenin özellikleri, bilimsel ölçüm (hassasiyet ve doğruluk), atom, molekül, iyonlar ve özellikleri, stokiometri ve kimyasal hesaplamalar, sulu çözeltilerdeki kimyasal reaksiyonlar, termokimya, atomik yapı, elektron konfigürasyonu, atomik özellikler ve periyodik tablo konularını içerir.


MATH 110  Analiz II

Alanların limitlerin toplamları olarak ifade edilmeleri, Riemann toplamları, belirli ve belirsiz integraller, biçimsiz integraller, integral alma teknikleri, katı cisimlerin hacimleri, eğri uzunlukları ve yüzey alanları.


ENG 102  İngilizcede Akademik Beceriler II

ENG102 dersi birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerimizin akademik dinleme becerileri bir ders ya da bir tartışmada geçen önemli / ilgili bilgiyi dinleyerek, okuma becerileri ise güncel akademik metinler okuyarak ve sonra bu bilgileri kullanıp bir öğrenme çıktısı oluşturmaları sonucunda gelişecektir. Konuşma becerisi akademik sunumlara ağırlık vermektedir. Öğrencilerimiz, düşünce ve fikirlerini anlamlı bir bütünlük içinde, karşısındakini ikna edecek şekilde ifade etmeye hazırlanacaktır. Yazma becerisi daha çok konuşma aktüvütelerini pekiştirmeye yöneliktir.


SFL 1024  İkinci Yabancı Diller II


HIST 100  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


PHYS 201  Dalgalar, Akışkanlar ve Termodinamik

Dalgaların, akışkanların ve termodinamiğin temel yasalarının tartışıldığı derstir.


MATH 207  Diferansiyel Denklemlere Giriş I

Bu derste adi diferansiyel denklemlerin başlıca kavramları işlenecektir. Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemlerin çeşitleri ve çözüm yöntemleri öğretilecektir. Ayrıca yüksek mertebeden adi diferansiyeI denklemler ve onların çözüm yöntemleri analiz edilecektir.


EEE 205  Elektrik Devre Temelleri

Dersin içeriğinde dirençli devrelerin DC analizi, işlemsel yükselteçler, birinci derece (RC, RL) devrelerin zaman düzleminde analizi, fazör kullanarak karmaşık devrelerin analizi, devre transfer fonksiyonu çıkarma ve çizme, ikinci derece (RLC) devrelerinin frekans düzleminde analizi bulunmaktadır.


SFL 201  İkinci Yabancı Diller III


SE 113  Programlamaya Giriş

Bu ders, öğrencilere, Java programlama dilini kullanarak programlamanın temel kavramlarını öğretir.


POOL 005  GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim


PHYS 202  Optik ve Modern Fizik

Optik, girişim, kırınım, görelilik, kuantum fizik,molekül ve yoğun madde fiziği, nükleer ve parçacık fiziği ile ilgili bilgiler bir birleriyle tutarlı ve akıcı şekilde verilecektir.


POOL 003  GED - Sosyal Bilimler A: İktisadi Bilimler


EEE 206  Elektroniğe Giriş

Mikroelektronik elemanların modellenmesi, temel devre analizi ve tasarımı. Yarıiletken eklemlerin fiziksel elektroniği, Basit diyot devreleri, doğrultmaçlar ve gerilim düzenleyiciler. MOS transitörlerin özeğrileri. Model geliştirme ve çeşitli modellerin kullanımı ve kısıtları. MOS yükselteçler, kazanç. AA ve DA analizleri. Sayısal devreler ve mantık kapıları.NMOS ve CMOS mantık kapıları. Değişik mantık devreleri. Analog/Sayısal ve Sayısal/Analog dönüştürücüler


MATH 203  Olasılık Teorisine Giriş I

Bu derste Olasılık Teorisinin temel kavram ve uygulamaları incelenecektir.


SFL 202  İkinci Yabancı Diller IV


PHYS 301  Fizikte Sayısal Yöntemler

Fizik problemlerini modern bilgisayarlarda çeşitli uygulama programları da kullanarak tanımlamak, çözüm için en uygun yöntemleri kullanarak sonuçları tartışmaktır.


PHYS 307  Kuantum Mekaniği I

Ders ve dersin uygulamaları kapsamında Schrödinger dalga denklemi, özdeğerler ve özfonksiyonlar, tek boyutlu potansiyeller, dalga mekaniğinin genel özellikleri, belirsizlik ilkesi, kuantum mekaniğinde operatör yöntemi, çok parçacıklı kuantum sistemleri, üç boyutta Schrödinger denklemi, açısal momentum ve Hidrojen atomu konuları işlenecektir.


POOL 004  GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum


ENG 310  İngilizce Temel Konuşma Becerileri

ENG 310 dersi 3. sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Öğrencilerin akademik ya da mesleki alanlarda kendilerini daha iyi ifade edemilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders, akademik ve mesleki alanlarda "Pecha Kucha" olarak bilinen kısa sunumlara ve münazaralara katılmayı kapsar.


PHYS 302  Elektromanyetik Teori I

Elektrostatik, manyetostatik ve Maxwell denklemleri ile ilgili bilgiler matematik teknikleri ile güçlendirilerek anlatılacaktır.


PHYS 306  Fizikte Matematiksel Yöntemler

Ders ve dersin uygulamaları kapsamında doğrusal cebir, matris çaprazlama, vektör analizi, dirac delta fonksiyonu, beta ve gamma fonksiyonları, Sturm-Liouville teorisi, Legendre, Bessel, Hermite ve Laguerre fonksiyonları, Fourier serileri, Laplace ve Fourier dönüşümleri, kısmi diferansiyel denklemler, kompleks değerli fonksiyonlar, kontür integralleri ve tensör hesabı konuları işlenecektir.


ENG 410  Kariyer gelişimi için İngilizce

Bu ders, öğrencileri mezun olduktan sonra karşılaşacakları bu süreçlerle daha iyi donatmak için, iş ya da lisansüstü eğitim başvuru süreçlerinin tamamını kapsamaktadır. Bu kapsam dahilinde öğrencilere, iş ya da lisansüstü eğitim ilanlarını bulma, buldukları bu ilanlara uygun ön yazı ya da CV yazma, niyet mektubu yazma ve son olarak bu pozisyon ya da akademik program için görüşme / mülakat yapabilme becerileri kazandırılacaktır. Daha sonra derste, bu görüşmeleri başarıyla geçtiği varsayılan öğrencilere, iş ortamında ihtiyaç duyacakları beceriler sunulacaktır.


PHYS 497  Fizik Projesi: Geliştirme

Bu derste, fizikte araştırma yapmayı literatür taramasından, araştırma önerisi yazmaya kadar tanıtmak ve yapılması gereken tüm prosedürleri öğretmek hedeflenmektedir.


POOL 007  GED - İnovasyon ve Girişimcilik


PHYS 498  Fizik Projesi: Uygulama ve Raporlama

Bu derste, fizikte araştırma yapmayı literatür taramasından, araştırma önerisi yazmaya kadar tanıtmak ve yapılması gereken tüm prosedürleri öğretmek hedeflenmektedir.


POOL 006  GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler


Seçmeli Dersler


PHYS 305  İstatistiksel Fizik

Termodinamik yasalar revize edildikten sonra önce klasik sistemlerin istatistik teorisi daha sonra da kuantum sistemlerin istatiksel teorileri gerçekçi sistemler için gerekli eklentilerle beraber tartışılarak incelenecektir.


PHYS 308  Kuantum Mekaniği II

Ders ve dersin uygulamaları kapsamında zamandan bağımsız pertürbasyon teorisi, hidrojen atomuna relativistik katkılar, spin-orbit etkileşimleri, WKB yaklaşımı, varyasyonel yaklaşım, Helyum atomu, zamana bağlı pertürbasyon teorisi, elektronların elektromanyetik alanla etkileşimi, saçılma teorisi, EPR paradoksu, dolaşıklık ve Bell eşitsizlikleri konuları işlenecektir.


PHYS 309  Analitik Mekanik

Fiziğin temel konularından klasik mekaniğin yeni bir bakış sağlanacak, ileri düzeyde matematik yöntemler ile klasik sistemlerin hareketinin incelenmesi ile kuantum mekaniğine olan sıkı ilişkisi gösterilecektir.


PHYS 310  Doğrusal Olmayan Dinamik ve Kaos Teorisi

Zamana bağlı doğrusal olmayan sistemlerde cisimlerin hareketlerini anlamaya yönelik yöntemler geliştirilip, bu denklemlerde ortaya çıkan Kaos davranışını karakterize etmek uygulamalarını görmektir.


PHYS 312  Fizikte Deneysel Yöntemler

Deneysel çalışmanın tasarlama, veri toplama, veri analizi ve deney raporlaması aşamaları örneklerle izah edilecektir.


PHYS 314  Özel Görelilik Teorisi

Derste ve dersin uygulamaları kapsamında Michelson-Morley Deneyi, Einstein’ın temel aksiyomları, ışık hızı, Lorentz dönüşümleri, has zaman, uzunluk ve zamanın göreliliği, relativistik optik, sürüklenme ve Doppler etkileri, uzayzaman, dörtlü vektör gösterimi, dört-hız, dört-ivme, dört-momentum, kütle-enerji denkliği, de Broglie dalgaları, fotonlar, dört-kuvvet, relativistik dinamik, dört-vektör gösteriminde Maxwell denklemleri ve yüklü parçacıkların elektromanyetik alandaki hareketleri konuları işlenecektir.


PHYS 401  Parçacık Fiziğine Giriş I

Tesir kesiti, Dirac denklemi, kuantum elektrodinamiği, esnek ve esnek olmayan ep saçılması, simetriler ve kuark modeli, Kuantum renk dinamiği konuları tartışılacaktır.


PHYS 402  Parçacık Fiziğine Giriş II

Kuark ve leptonların zayıf etkileşmesi, nötrinolar ve salınımları, CP ihlali ve hadronların zayıf etkileşmesi, elektro-zayıf birleşmesi, Higgs bozonu, standart model ve ötesi gibi konular tartışılacaktır.


PHYS 403  Nükleer Fizik I

Nükleer yapı modellenerek, çekirdeğin kararlı olmaması durumunda radyoaktivitenin ortaya çıkması, çeşitleri ve değişik boyutlardaki nükleer çekirdeklerin madde ile etkileşmeleri incelenecektir.


PHYS 404  Nükleer Fizik II

Radyasyonun canlılara etkilerinin ölçülmesi, sanayide nükleer yöntemlerin kullanılması, tıbbi uygulamalar ve enerji üretiminde (fizyon ve füzyon) nükleer opsiyonlar değerlendirilecektir


PHYS 405  Hızlandırıcı Fiziği

Bu ders parçacık hızlandırıcılarının ve demetlerinin fiziksel temellerine odaklanacaktır. Dersler atom-altı fizik, sinkrotron ışık kaynakları, radyasyon terapisi ve endüstriyel imalat alanlarında bulunan parçacık hızlandırıcılarının temel bağıntı, tanım ve radyo frekans hızlandırma içeriklerini vurgulayacak şekilde özel görelilik ve elektromanyetik kavramlarını gözden geçirip sentezleyecektir.


PHYS 406  Detektör Fiziği

Ders ışıma ve parçacıkların algılanmasının temel fiziksel süreçlerini; farklı detektör tiplerinin özelliklerini; atomik, nükleer, parçacık fiziği, hızlandırıcı fiziği ve kuantum optiğinden tıpa kadar birçok alanda algılama sistemleri; sinyal işleme, ölçüm metodolojisi ve performans metrikleri konularını içerecektir.


PHYS 407  Yoğun Madde Fiziği I

Elektronun kristal yapı içerisinde bulunabileceği bant yapıları hesaplanarak katı maddenin hem elektronik hem de kristal yapının titreşimlerinden doğan fononik yapısı incelenecektir.


PHYS 408  Yoğun Madde Fiziği II

Elektronun spini dolayısı ile olan transport ve yapısal özelliklerin gözlemlenmesi, magnetik düzenin ölçülendirilmesi ve süper iletken, komplex, yeni malzemelerin tanıtımı.


PHYS 409  Elektromanyetik Teori II

Elektromanyetik dalgaların doğası, üretimi ve çeşitli ortamlarda davranışı ile ilgili bilgiler matematik teknikleri ile güçlendirilerek anlatılacaktır. Hareketli yüklü parçacıkların hareket tipine göre üreteceği işinim tipi ve karakteristikleri tartışılacaktır.


PHYS 410  Kuantum Optiğine Giriş

Derste ve dersin uygulamaları kapsamında kuantum mekaniğinde ikinci kuantizasyon, elektromanyetik alan kuantizasyonu, eşevreli kuantum halleri, eşevrelilik fonksiyonları, ışın bölücüler ve interferometreler, sıkıştırılmış kuantum halleri, atom ve elektromanyetik alan etkileşimleri, Rabi Modeli, Jaynes-Cummings Modeli ve genellemeleri konuları işlenecektir.


PHYS 411  Nanobilim ve Nanoteknoloji

Nano malzemelerin tanınması, karakterize edilmesi, yapımı ve uygulamaları ve aynı zamanda yüksek potensiyele sahip nano yapıların incelendiği derstir.


PHYS 412  Süperiletken Fiziği

Yüksek sıcaklık süperiletkenlerin yapıları, özellikleri, modellenmesi ve uygulamaları normal süperiletkenlerin teorisi ile birlikte sunulacaktır.


PHYS 413  Açık Kuantum Sistemlerine Giriş

Ders ve dersin uygulamaları kapsamında yoğunluk matrisi formülasyonu, kuantum master denklemleri, Markovyen master denklemleri, kuantum optiği master denklemi, kuantum eşevresizliği, kuantum mekaniğinde Markovyen olmayan süreçler, iz düşüm operatörü teknikleri, fiziksel modellerde Markovyen olmayan dinamikler ve Jaynes-Cummings modeli konuları işlenecektir.


PHYS 414  Fotonik ve Lazer Fiziği

Ders ve dersin uygulamaları kapsamında ışığın atom ve iyonlarla etkileşmesi, soğurma ve emisyon mekanizmaları, pasif optik rezonatörler, pompalama süreci ve pompalama yöntemleri, sürekli dalga lazer davranışı, geçiş lazer davranışı, katı-hal, boya ve yarı-iletken lazerleri ile gaz, kimyasal, serbest elektron ve x ışını lazerleri konuları işlenecektir.


PHYS 415  Kuantum Hesaplama ve Enformasyon Teorisi

Derste ve dersin uygulamları kapsamında kuantum mekaniğinde iki seviyeli sistemler, bu sistemleri çalışmak için gerekli matematiksel araçlar, kuantum dolaşıklığı, kuantum işleçleri, operatör-toplamı gösterimi, kuantum gürültüsü ve eşevresizlik, kuantum telenakil, kuantum algoritmaları, entropi ve enformasyon, kuantum uyumsuzluğu ve kuantum ilintileri, kuantum hata düzeltme ve kuantum kriptografi konuları işlenecektir.