Bizi takip edin
|
EN

Dersler


IUE 100  Oryantasyon ve Kariyer Planlama

Bu ders, öğrencilerin üniversite hayatı ve kariyer hedefleri için gerekli becerileri tanımalarına yardımcı olacaktır. Bu beceriler arasında öz farkındalık, hedef belirleme, zaman yönetimi, etkili iletişim, farkındalık ve analitik düşünme yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin bağımlılık ve zorbalık gibi sorunlara karşı farkındalıklarını da artıracaktır.


PHYS 105  Fizik I

Ders ve dersin uygulamaları kapsamında hareket ve Newton yasaları, iş ve kinetik enerji kavramları, potansiyel enerji ve enerji korunumu yasası, momentum ve çarpışmalar, dönmenin dinamiği, denge ve esneklik, kütle çekimi ve periyodik hareket konuları işlenecektir.


SFL 1013  İkinci Yabancı Diller I


MATH 109  Analiz I

Fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev ve uygulamaları,kritik değerler, ara değer ve ortalama değer teoremi, Ana değer teoremi ve uygulamaları, ters fonksiyonlar ve onların türevleri, bağlı alan problemleri


ENG 101  İngilizcede Akademik Beceriler I

Bu derste öğrencilerin akademik becerilerini İngilizce dilinde gerçekleştirebilmeleri hedeflenmektedir.


TURK 100  Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


POOL 002  GED - Doğa ve Yaşam Bilimleri


PHYS 106  Fizik II

Ders ve dersin uygulamaları kapsamında elektrik yükü ve alanı, Gauss yasası, elektrik potansiyeli, sığa ve dielektrikler, akım, direnç ve elektromotif kuvvet, doğru akım devreleri, manyetik alan ve kuvvetler, manyetik alan kaynakları, indüksiyon, alternatif akım ve elektromanyetik dalgalar kavramları anlatılacaktır.


CHEM 100  Genel Kimya

Bu ders, maddenin özellikleri, bilimsel ölçüm (hassasiyet ve doğruluk), atom, molekül, iyonlar ve özellikleri, stokiometri ve kimyasal hesaplamalar, sulu çözeltilerdeki kimyasal reaksiyonlar, termokimya, atomik yapı, elektron konfigürasyonu, atomik özellikler ve periyodik tablo konularını içerir.


MATH 110  Analiz II

Alanların limitlerin toplamları olarak ifade edilmeleri, Riemann toplamları, belirli ve belirsiz integraller, biçimsiz integraller, integral alma teknikleri, katı cisimlerin hacimleri, eğri uzunlukları ve yüzey alanları.


ENG 102  İngilizcede Akademik Beceriler II

ENG102 dersi birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerimizin akademik dinleme becerileri bir ders ya da bir tartışmada geçen önemli / ilgili bilgiyi dinleyerek, okuma becerileri ise güncel akademik metinler okuyarak ve sonra bu bilgileri kullanıp bir öğrenme çıktısı oluşturmaları sonucunda gelişecektir. Konuşma becerisi akademik sunumlara ağırlık vermektedir. Öğrencilerimiz, düşünce ve fikirlerini anlamlı bir bütünlük içinde, karşısındakini ikna edecek şekilde ifade etmeye hazırlanacaktır. Yazma becerisi daha çok konuşma aktivitelerini pekiştirmeye yöneliktir.


SFL 1024  İkinci Yabancı Diller II


HIST 100  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


PHYS 201  Dalgalar, Akışkanlar ve Termodinamik

Bu ders kapsamında mekanik dalgalar, durağan dalgalar, normal modlar, ses dalgaları, akustik, akışkanlar mekaniği, ısı, sıcaklık ve termodinamiğin temel yasaları konuları işlenecektir.


MATH 207  Diferansiyel Denklemlere Giriş I

Bu derste adi diferansiyel denklemlerin başlıca kavramları işlenecektir. Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemlerin çeşitleri ve çözüm yöntemleri öğretilecektir. Ayrıca yüksek mertebeden adi diferansiyeI denklemler ve onların çözüm yöntemleri analiz edilecektir.


EEE 205  Elektrik Devre Temelleri

Dersin içeriğinde dirençli devrelerin DC analizi, işlemsel yükselteçler, birinci derece (RC, RL) devrelerin zaman düzleminde analizi, fazör kullanarak karmaşık devrelerin analizi, devre transfer fonksiyonu çıkarma ve çizme, ikinci derece (RLC) devrelerinin frekans düzleminde analizi bulunmaktadır.


SFL 201  İkinci Yabancı Diller III


SE 113  Programlamaya Giriş

Dersin İçeriği Bu ders öğrencilere Python programlama dilini kullanarak programlamanın temel kavramlarını öğretir.


POOL 005  GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim


PHYS 202  Optik ve Modern Fizik

Optik, girişim, kırınım, özel görelilik ve temel kuantum fiziği ile ilgili bilgiler birbirleriyle tutarlı ve akıcı şekilde sunulacaktır. Öğrenciler, fizik yasalarının doğanın işleyişini açıklamada nasıl kullanıldığını görmek için analitik yetenekler geliştirmeye yönelik problemler üzerinde çalışacaklardır.


POOL 003  GED - Sosyal Bilimler A: İktisadi Bilimler


EEE 206  Elektroniğe Giriş

Mikroelektronik elemanların modellenmesi, temel devre analizi ve tasarımı. Yarıiletken eklemlerin fiziksel elektroniği, Basit diyot devreleri, doğrultmaçlar ve gerilim düzenleyiciler. MOS transitörlerin özeğrileri. Model geliştirme ve çeşitli modellerin kullanımı ve kısıtları. MOS yükselteçler, kazanç. AA ve DA analizleri. Sayısal devreler ve mantık kapıları.NMOS ve CMOS mantık kapıları. Değişik mantık devreleri.


MATH 208  Diferansiyel Denklemlere Giriş II

Bu derste kısmi türevli diferansiyel denklemlerin başlıca kavramları ve sınıflandırılması işlenecektir. Isı denklemi, dalga denklemi ve Laplace denklemi ve onların çözümleri öğretilecektir.


SFL 202  İkinci Yabancı Diller IV


PHYS 301  Fizikte Sayısal Yöntemler

Bu ders dahilinde, fizik problemleri modern bilgisayarlarda çeşitli uygulamalar yardımıyla tanımlanacak ve çözüm için en uygun yöntemler kullanılarak elde edilen sonuçlar tartışılacaktır.


PHYS 307  Kuantum Mekaniği I

Bu ders kapsamında Schrödinger dalga denklemi, özdeğerler ve özfonksiyonlar, tek boyutlu potansiyeller, dalga mekaniğinin genel özellikleri, belirsizlik ilkesi, üç boyutta Schrödinger denklemi, açısal momentum, spin ve özdeş parçacıklar konuları işlenecektir.


POOL 004  GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum


ENG 310  İngilizce Temel Konuşma Becerileri

ENG 310 dersi 3. sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Öğrencilerin akademik ya da mesleki alanlarda kendilerini daha iyi ifade edemilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders, akademik ve mesleki alanlarda "Pecha Kucha" olarak bilinen kısa sunumlara ve münazaralara katılmayı kapsar.


PHYS 302  Elektromanyetik Teori I

Elektrostatik, manyetostatik ve Maxwell denklemleri konuları pek çok farklı matematiksel yöntem vasıtasıyla açıklanacaktır.


PHYS 306  Fizikte Matematiksel Yöntemler

Ders ve dersin uygulamaları kapsamında doğrusal cebir, matris çaprazlama, vektör analizi, dirac delta fonksiyonu, beta ve gamma fonksiyonları, Sturm-Liouville teorisi, Legendre, Bessel, Hermite ve Laguerre fonksiyonları, Fourier serileri, Laplace ve Fourier dönüşümleri, kısmi diferansiyel denklemler, kompleks değerli fonksiyonlar, kontür integralleri ve tensör hesabı konuları işlenecektir.


ENG 410  Kariyer gelişimi için İngilizce

Bu ders, öğrencileri mesleki yaşamlarına başladıklarında ihtiyaç duyacakları gerekli bilgi ve becerilerle donatmak için tasarlanmıştır. Bu ders, iş fırsatları bulma, özgeçmişler, iş başvuru formları, ön yazı mektupları, iş görüşmeleri ve takibi ve bunların yanı sıra iş teklifleri alma ve reddeilme gibi konular dahil iş başvurusu sürecinin tüm aşamalarını simüle eder


PHYS 497  Fizik Projesi: Geliştirme

Bu ders kapsamında fizikte araştırma yapmanın, literatür taramasından araştırma önerisi yazmaya kadar uzanacak şekilde, tanıtılması ve bunu gerçekleştirmek için takip edilmesi gereken bütün prosedürlerin detaylı bir şekilde tartışılması hedeflenmektedir.


POOL 007  GED - İnovasyon ve Girişimcilik


PHYS 498  Fizik Projesi: Uygulama ve Raporlama

Bu ders kapsamında öğrenciler, planladıkları araştırmaları gerçekleştirecek ve uluslararası normlara uygun bir şekilde raporlayacaktır.


POOL 006  GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler


Seçmeli Dersler


PHYS 305  İstatistiksel Fizik

Bu derste termodinamik yasaları hatırlatıldıktan sonra, hem klasik sistemlerin hem de kuantum mekaniksel sistemlerin istatiksel teorileri, gerçekçi fiziksel sistemler göz önüne alınarak incelenecektir.


PHYS 308  Kuantum Mekaniği II

Ders kapsamında, zamandan bağımsız pertürbasyon teorisi, hidrojen atomuna relativistik düzeltmeler, spin-orbit etkileşimleri, varyasyonel yaklaşım, Helyum atomu, zamana bağlı pertürbasyon teorisi, elektronların elektromanyetik alanla etkileşimi ve saçılma teorisi konuları işlenecektir.


PHYS 309  Analitik Mekanik

Klasik mekaniğe yeni bir bakış sağlanacak, Lagrange ve Hamilton teknikleri gibi ileri düzeyde matematiksel yöntemler ile klasik sistemlerin hareketleri incelenerek, klasik mekaniğin kuantum mekaniği ile ilişkisi gösterilecektir.


PHYS 310  Doğrusal Olmayan Dinamik ve Kaos Teorisi

Zamana bağlı ve doğrusal olmayan sistemlerde cisimlerin hareketlerini anlamaya yönelik yöntemler geliştirilip, bu sistemleri tarif eden denklemlerde ortaya çıkan kaos davranışını karakterize etmenin yöntemleri tartışılacaktır.


PHYS 312  Fizikte Deneysel Yöntemler

Deneysel çalışmanın tasarlama, veri toplama, veri analizi ve deney raporlaması aşamaları örneklerle izah edilecektir.


PHYS 314  Özel Görelilik Teorisi

Bu derste Michelson-Morley deneyi, Einstein’ın temel aksiyomları, ışık hızı, Lorentz dönüşümleri, has zaman, uzunluk ve zamanın göreliliği, relativistik optik, sürüklenme ve Doppler etkileri, uzayzaman, dörtlü vektör gösterimi, dört-hız, dört-ivme, dört-momentum, kütle-enerji denkliği, de Broglie dalgaları, fotonlar, dört-kuvvet, relativistik dinamik, dört-vektör gösteriminde Maxwell denklemleri ve alan dönüşümleri konuları işlenecektir.


PHYS 401  Parçacık Fiziğine Giriş I

Bu derste parçacık fiziğinin temel konuları olan tesir kesiti, Dirac denklemi, kuantum elektrodinamiği, esnek ve esnek olmayan ep saçılması, simetriler ve kuark modeli ile birlikte kuantum renk dinamiği gibi konular tartışılacaktır.


PHYS 402  Parçacık Fiziğine Giriş II

Bu derste kuark ve leptonların zayıf etkileşmesi, nötrinolar ve salınımları, CP ihlali ve hadronların zayıf etkileşmesi, elektro-zayıf birleşmesi, Higgs bozonu, standart model ve ötesi gibi konular tartışılacaktır.


PHYS 403  Nükleer Fizik I

Bu derste, nükleer yapı modellenerek, çekirdeğin kararlı olmaması durumunda radyoaktivitenin ortaya çıkması ve çeşitli nükleer ışımaların madde ile etkileşmeleri incelenecektir.


PHYS 404  Nükleer Fizik II

Bu ders kapsamında radyasyonun ölçülmesi, canlıların üzerindeki etkisi, sanayide kullanılması, tıptaki uygulamaları ve enerji üretiminde farklı nükleer seçenekler incelenecektir.


PHYS 405  Hızlandırıcı Fiziği

Bu ders, parçacık hızlandırıcılarının ve bunların ürettikleri demetlerin fiziksel temellerine odaklanacaktır. Verilecek derslerde, elektromanyetik ve özel görelilik teorileri içerisinden, özellikle radyo frekans parçacık hızlandırıcıları ile alakalı bazı konular sentezlenerek tartışılacaktır. Ayrıca, bu hızlandırıcıların atom-altı fizik, sinkrotron ışık kaynakları ve radyasyon terapisi gibi konulardaki uygulamaları da incelenecektir.


PHYS 406  Detektör Fiziği

Bu ders, ışıma ve parçacıkların algılanmasının temel fiziksel süreçlerini, farklı detektör tiplerinin özellikleri, atomik, nükleer, parçacık fiziği, hızlandırıcı fiziği ve kuantum optiğinden tıbba kadar birçok alanda algılama sistemleri, sinyal işleme, ölçüm metodolojisi ve performans metrikleri konularını içermektedir.


PHYS 407  Yoğun Madde Fiziği I

Bu ders kapsamında, kristal yapı içerisindeki elektronların bant yapıları hesaplanarak ve örgünün titreşimleri kuantize edilerek, kristal yapının hem fononik hem de elektronik özellikleri incelecektir.


PHYS 408  Yoğun Madde Fiziği II

Bu ders dahilinde elektronun spini dolayısı ile oluşan taşınımın yapısal özellikleri tartışılacak, manyetik düzenin sınıflandırılması yapılacak ve süperiletken, kompleks ve yeni malzemeler tanıtılacaktır.


PHYS 409  Elektromanyetik Teori II

Elektromanyetik dalgaların doğası, üretimi ve farklı ortamlarda davranışı ile ilgili bilgiler, çeşitli matematik teknikler ile güçlendirilerek anlatılacaktır. Hareketli yüklü parçacıkların hareket şekline göre üreteceği ışınım tipi ve bu ışınımların karakteristikleri tartışılacaktır.


PHYS 410  Kuantum Optiğine Giriş

Derste ve dersin uygulamaları kapsamında kuantum mekaniğinde ikinci kuantizasyon, elektromanyetik alan kuantizasyonu, eşevreli kuantum halleri, eşevrelilik fonksiyonları, ışın bölücüler ve interferometreler, sıkıştırılmış kuantum halleri, atom ve elektromanyetik alan etkileşimleri, Rabi Modeli, Jaynes-Cummings Modeli ve genellemeleri konuları işlenecektir.


PHYS 411  Nanobilim ve Nanoteknoloji

Bu derste nano malzemeler tanıtılacak, karakterize edilecek, malzemelerin yapımı ve yüksek potansiyele sahip uygulamaları incelenecektir.


PHYS 412  Süperiletken Fiziği

Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin yapıları, özellikleri, modellenmesi ve uygulamaları, normal süperiletkenlerin teorisinden başlanarak sunulacaktır.


PHYS 413  Açık Kuantum Sistemlerine Giriş

Bu ders kapsamında yoğunluk matrisi formülasyonu, kuantum master denklemleri, Markovyen master denklemleri, kuantum optiği master denklemi, kuantum eşevresizliği, kuantum mekaniğinde Markovyen olmayan süreçler, iz düşüm operatörü teknikleri, fiziksel modellerde Markovyen olmayan dinamikler ve Jaynes-Cummings modeli konuları işlenecektir.


PHYS 414  Fotonik ve Lazer Fiziği

Ders ve dersin uygulamaları kapsamında ışığın atom ve iyonlarla etkileşmesi, soğurma ve emisyon mekanizmaları, pasif optik rezonatörler, pompalama süreci ve pompalama yöntemleri, sürekli dalga lazer davranışı, geçiş lazer davranışı, katı-hal, boya ve yarı-iletken lazerleri ile gaz, kimyasal, serbest elektron ve x ışını lazerleri konuları işlenecektir.


PHYS 415  Kuantum Hesaplama ve Enformasyon Teorisi

Bu ders kapsamında kuantum mekaniğinde iki seviyeli sistemler, bu sistemleri çalışmak için gerekli matematiksel araçlar, kuantum dolaşıklığı, kuantum işleçleri, operatör-toplamı gösterimi, kuantum gürültüsü ve eşevresizlik, kuantum telenakil, kuantum algoritmaları, entropi ve enformasyon, kuantum ilintileri, kuantum hata düzeltme ve kuantum kriptografi konuları işlenecektir.


PHYS 424  Genel Görelilik Teorisi

Bu derste kütle çekim teorisinin temel konularını incelenecektir. Tensör notasyonunun temelleri geliştirdikten sonra, Einstein’ın alan denklemi tanıtılacaktır. Bundan sonra, denklemin Schwarzschild çözümü elde edilecektir. Teorinin gözlemsel kanıtları sunulacak ve teorinin kara delikler ve yerçekimi dalgaları gibi sonuçları tartışılacaktır. Ayrıca, kuantum gravitasyonu ve kozmoloji üzerine de tartışmalar yapılacaktır.


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.